• slideshow1slideshow2slideshow3slideshow4

Spolupracujeme

Na kole dětem

Nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást mezinárodního sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Úzce spolupracuje s občanským sdružením Haima a nadačním fondem Krtek, které již řadu let podporují dětské onkologické kliniky fakultních nemocnic v Praze a v Brně. http://www.nakoledetem.cz/

Centrum pohybu Olomouc

Centrum pohybu je bezbariérová tělocvična v Olomouci Hodolanech. Jedná se o jediné licenční centrum v Olomouci,které používá originální cvičební náčiní flexi-bar + X-co a také první oficiální Kranking club v Olomouci. V nabídce centra lze najít lekce pro rodiče s dětmi, cvičení pro děti, seniory a dospělé.  http://www.centrumpohybuol.cz/

Fakultní nemocnce Brno

Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Pacientům všech věkových kategorií poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy. Moderní vybavení, týmy erudovaných odborníků, komplexní diagnosticko-léčebné zázemí  a úzká vědecko-výzkumná spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně řadí Fakultní nemocnici Brno na jedno z předních míst českého zdravotnictví. http://www.fnbrno.cz

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě. Zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 mil. obyvatel. Ročně je na 1 218 lůžkách hospitalizováno průměrně 42 000 pacientů, přičemž více než 50 % tvoří pacienti se závažnou či komplikovanou diagnózou. Ambulantně je v nemocnici provedeno ročně téměř 600 000 ambulantních ošetření. Významným rysem nemocnice je její maximální komplexnost, spočívající v šíři a hloubce postupu od primární diagnostiky přes léčbu až k následné ambulantní či doléčovací péči. http://www.fno.cz

Občanské sdružení M2M

Občanské sdružení M2M se zabývá realizací zážitkových programů zaměřených na komunikaci, sebepoznávání a kvalitní mezilidské vztahy.  Sdružení M2M úzce spolupracuje se základními a středními školami v regionu a svou nabídkou zážitkových programů pro žáky a studenty se podílí na školní prevenci psycho-sociáně patologických jevů u mládeže.  Lektorský tým M2M je tvořen zejména studenty vysokých škol a pedagogickými pracovníky s dlouholetou zkušeností v oblasti práce s mládeží, realizace a vedení zážitkových programů a prevence psycho-sociálně patologických jevů. http://www.m2m.cz

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA)

Toto sdružení je národní organizací, která propaguje a rozšiřuje vědomosti, zkušenosti a výsledky vědeckého bádání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a kinantropologie a jejich praktické aplikace ku prospěchu všech osob. Přestože sdružení podporuje pohybové aktivity pro všechny osoby se specifickými potřebami, speciálně zaměřuje svoje programy a aktivity na osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, jejichž účast v pohybových aktivitách ovlivňují různé limity. http://www.caapa.cz/

Masarykova univerzita: Fakulta sportovních studií

Posláním fakulty je propagovat atributy zdravého způsobu života jako nutné součásti moderního životního stylu. Fakulta aplikuje a rozvíjí poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a sportovní výchovy, předává nejnovější poznatky z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běžném životě, připravuje kvalifikované odborníky pro edukativní aktivity v sociální a volnočasové oblasti. Věnuje také pozornost speciálním výukovým procesům nutným pro profesionální činnost bezpečnostních složek. http://www.fsps.muni.cz/

Český svaz Kin-ballu

Český svaz kin-ballu je členem mezinárodní kin-ballové federace IKBF a  je výhradním zřizovatelem, vlastníkem, pořadatelem a organizátorem kin-ballových soutěží všech tříd, které řídí podle pravidel vydávaných mezinárodní federací kin-ballu IKBF. Český svaz kin-ballu vydává certifikáty a licence pro hráče, trenéry a rozhodčí kin-ballu. http://kin-ball.cz/

 

Rada mládeže Trnavského kraja

Rada mládeže Trnavského kraja (RMTK) je združením detských a mládežníckych organizácií pôsobiacich na území Trnavského kraja.

Nie je teda tradičným občianskym združením, ktoré spája jednotlivé fyzické osoby do rôznych záujmových občianskych aktivít, ale tvorí akúsi strešnú (stavovskú) inštitúciu pre občianske združenia detí a mládeže v našom regióne, ktoré sú jej členmi. RMTK momentálne združuje 33 členských a pozorovateľských organizácií dislokovaných v 5 okresov v rámci Trnavského samosprávneho kraja.

Okruhy cieľových úloh:

 • koordinácia aktivít subjektov detí a mládeže v trnavskom regióne,
 • poskytovanie servisných služieb členským a pozorovateľským organizáciám,
 • presadzovanie záujmov detí a mládeže a ich oprávnených zástupcov voči orgánom štátnej správy, samosprávy, verejnosti a zahraničiu.

http://www.rmtk.sk/

Rada mládeže Trenčianskeho kraja

Rada mládeže Trenčianskeho kraja (ďalej len RM TNK) je demokratické, dobrovoľné združenie detských a mládežníckych organizácií, nezávislé na politických stranách a hnutiach a pôsobí na území Trenčianskeho kraja.
Cieľom RM TNK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Trenčianskeho kraja.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja zameria svoju činnosť hlavne na :

 • koordináciu spoločných záujmov a na vytváranie predpokladov činnosti členov RM TNK
 • mapovanie činnosti členov v regióne a zabezpečenie komunikácie medzi nimi
 • prezentácia, medializácia, zabezpečenie ekonomicko-právneho poradenstva
 • poradenskú činnosť k projektom a na dostupnosť informácii z MŠ SR, RMS, KCVČ,…
 • zabezpečovanie školení a prednášok, …

http://rmtnk.blogspot.sk/

Dobrý anjel

DOBRÝ ANJEL je nezisková organizácia na Slovensku s humanitným systémom občianskej pomoci, ktorý pravidelne mesačne finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu alebo inú zákernú chorobu a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze. Pomáha pacientom aj ich rodinám zvýšiť kvalitu ich života počas aj po liečbe.

http://www.dobryanjel.sk/

 Klub detskej nádeje

Klub Detskej Nádeje (KDN) je apolitické združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí.

Medzi aktivity KDN patrí:

 • Návštevy detských oddelení DFNsP Kramáre
 • Organizácia detských táborov
 • Usporiadanie benefičných koncertov a výstav detských prác
 • Zabezpečenie materiálu pre voľný čas na oddeleniach
 • Spolupráca s organizáciami podobného zamerania (Liga proti rakovine, Šašovinky)
 • Hľadanie nových finančných zdrojov
Viac informácii na http://www.kdn.sk/

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Lékařská fakulta je významnou dynamicky se rozvíjející vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Jejími výukovými základnami jsou Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Úrazová nemocnice Brno. K pracovištím Lékařské fakulty patří také Masarykův onkologický ústav, který je uznávaným specializovaným pracovištěm pro léčbu a výzkum nádorových onemocnění v České republice. Absolventi lékařské fakulty se uplatňují v mnoha zdravotnických lékařských i nelékařských profesích a řada z nich nachází své místo v prestižních výzkumných pracovištích. http://www.muni.cz/med?lang=cs

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center je organizace, která zastupuje zájmy svých členů, odborných pracovníků SPC. Úzce spolupracuje s IPPP ČR (NÚOV), ApPPP, ASP, Asociací SVP, MŠMT. Podílí se na tvorbě a připomínkování odborných podkladů, vyhlášek. Pořádá pravidelná pracovní jednání, setkání svých členů (celostátní, krajská, odborných sekcí / dle druhu zdravotního postižení).  http://www.apspc.cz/

AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže

Rady mládeže, pôsobiace v 8 krajoch Slovenska už desať rokov, v roku 2012 vytvorili Asociáciu krajských rád mládeže aby zastupovala a presadzovala požiadavky krajských rád mládeže, riešila problematiku mládeže a zastupovala ich pred štátom i samosprávou, vytvárala medzinárodne i domáce partnerstvá, organizovala stretnutia a workshopy pre výmenu skúsenosti a zlepšovala ich personálne a obsahové zameranie, vytvárala koncepcie a stratégie neformálneho vzdelávania a napomáhala profesionalizácii krajských rád.

Viac informácií na: http://www.akram.wbl.sk/

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Počtom ich členov, množstvom aktivít i dobrovoľníckym potenciálom patria k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku. Združuje takmer 8 100 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov.
Je súčasťou celosvetového Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, členom Rady mládeže Slovenska, viacerých regionálnych rád mládeže a tiež európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth-Net (DBYN).

Viac informácií na: http://www.domka.sk/

 Sportovní vybavení JIPAST, a.s.

Společnost Jipast je výrobcem sportovního vybavení od roku 1992 (jako a.s. od roku 2001). Je první a zatím jediná česká firma která získala certifikát IAAF na své výrobky.  Je také jediným oficiálním dodavatelem sportovního nářadí a náčiní pro Český atletický svaz a pro Slovenský atletický svaz. Obchodní dům sportu Jipast  je rozdělen do osmi základních skupin: Atletika, Gymnastika,  Školní sport, Sportovní hry, Plavání, Fitness a rehabilitace, Volný čas, Bojová umění. Jedná se o nejširší nabídku sportovního vybavení v těchto skupinách sportovního vybavení na českém trhu. http://www.jipast.cz/

Nadační fond DOBRÝ ANDĚL

Nadační fond DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, kde otec, matka nebo některé z dětí trpí rakovinou a nebo dítě trpí jiným závažným dlouhodobým onemocněním, důsledkem čehož se rodina dostala do finanční nouze. Finanční příspěvky, které v průběhu měsíce DOBRÝ ANDĚL přijme od všech dárců – Dobrých andělů, vždy první pracovní den následujícího měsíce do posledního haléře rozděluje mezi potřebné rodiny. Všichni Dobří andělé přesně vědí, komu pomáhají.

https://www.dobryandel.cz/

 Cirkus LeVitare

Cirkus LeVitareCirkus LeVitare hledá originální poetiku, ve které se budou cítit dobře diváci stejně jako účinkující. Jedná se o soubor lidí zapálených do žonglování, hudby, herectví, klauniády, tance a pohybu všeobecně, lidí, kteří mají rádi svět nového cirkusu a snaží se v něm sami najít a obstát. Vycházejí přitom ze zkušeností, které nasbírali na žonglérských, tanečních, pantomimických a divadelních workshopech a také na mnoha vystoupeních, která uskutečňují sami a od roku 2010 v rámci Cirkusu LeVitare společně.

http://cirkuslevitare.cz/

Sdružení SASVA o.s.

Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity SASVA navázalo v roce 2006 na činnost Dětské klubovny, která vznikla v roce 1998 jako aktivita rodičů a dětí za účelem společného a tvořivého využití volného času. Její hlavní činností byla výtvarná dílna, doprovodný sportovní a výtvarný program pro školy, tábory i individuální skupiny, organizace jednodenních a víkendových akcí pro děti i dospělé. V posledním roce rovněž přidali cestopisné a vzdělávací semináře.

FENIX DANCE BRNO

Centrum FénixFenix Dance Brno je tým profesionálních tanečních lektorů, kteří se v tanečním světě a na tanečních soutěžích u nás i v zahraničí pohybují už nějaký čas. Zabývají se moderním tancem, STREET DANCE a BBOYING! Pokročilejším tanečníkům jako jediná taneční škola nabízejí DVOJÍ PROFILACI: FREESTYLE PROFILACI jako přípravu na UNDEGROUNDOVÉ BATTLY a CHOREOGRAFICKOU PROFILACI na FORMAČNÍ SOUTĚŽE. Bonus? Kurzy populární ZUMBY a žhavá novinka: lekce MODERNÍHO BALETU. Profesionalitu a vysokou úroveň prokázali například na mezinárodní soutěži Street Dance Camp 2012 v Jedovnici, kde se formace Fénix Squad jako jediná z České republiky probojovala mezi 8 nejlepších crew na světě!

http://www.centrumfenix.cz/

Hřiště Brenek, s.r.o.

Firma Hřiště Brenek, s.r.o. se zabývá realizací dětských hřišť a dětských koutků do restaurací, zahrad, kaváren, tělocvičen a dalšího prostředí. Originalita této firmy spočívá nejen v netradičních tvarech, barevnosti a používání dřeva, ale především v tom, že jejich stavby obsahují různé rovnovážné a silové prvky (překážky), na kterých si děti během hry rozvíjí své motorické schopnosti a dovednosti (sílu, koordinaci, obratnost, …).
http://www.brenek.cz/

Culík – jóga smíchu

Culík Lucie Lauermanová (jedna ze dvou učitelů jógy smíchu v celé České republice) se zaměřuje na smích v různých podobách, nejvíce na jógu smíchu. Jóga smíchu (Hasja jóga) je unikátní koncept postavený na myšlence, že se každý člověk může smát bez důvodu, vtipu, komedie. Základem je kombinace nepodmíněného smíchu a Pranayamy = jógového dýchání. Smích se při józe smíchu vyvolává pomocí speciálních cvičení, která jsou založena na skupinové dynamice, očním kontaktu a dětské hravosti. Princip je postaven na faktu, že lidské tělo není schopno rozlišit simulovaný a spontánní smích. „Každý člověk má v sobě bezednou studnici plnou smíchu (který je zároveň nejlepší lék, což dokazuje mnoho vědeckých studií), kterou stačí jen otevřít a nechat plynout.“ (L. L.)
http://www.culik.cz/

Česká asociace Sport pro všechny

Česká asociace Sport pro všechny je nestátní nezisková organizace, která se zabývá rekondičními pohybovými aktivitami a rekreačním sportem. Prostřednictvím pohybových aktivit a rekreačního sportu se snaží přispívat k upevnění zdraví členů organizace i široké veřejnosti. http://www.caspv.cz/

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů. V současné době 87 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 65 nemocnic a 7 domovů pro seniory. Organizace Zdravotní klaun je v České republice široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Aktivitou od roku 2001 si Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která má podporou široké veřejnosti. Zdravotní klaun je partnerem  RED NOSES International a European Federation of Hospital Clowning Organizations. Zdravotní klaun je členem Koalice za snadné dárcovství a řídí se společným etickým kodexem. V současnosti jsou profesionální zdravotní klauni považováni za účinnou součást léčebného procesu. http://www.zdravotniklaun.cz/

městská kina UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MKUH je příspěvková organizace. Mezi hlavní činnosti patří  pořádání pravidelných veřejných filmových představení,  organizování filmových akcí pro školy a zájmová sdružení, pořádání filmových festivalů, tématických přehlídek filmů, výstav,  prodej časopisů, filmové literatury a plakátů. Zajišťování krátkodobých nájmů majetku (do 30 dnů), který je jí svěřen do správy, provozování a usměrňování obsahu provozu a činnosti klubu Mír za účelem pořádání koncertů, výstav, divadelních představení, vystupování hudebních i divadelních souborů a dalších akcí, které takto přímo souvisejí s hlavním posláním organizace. Publikační činnost – vydávání programového měsíčníku městských kin a klubu Mír, katalogů a propagačních materiálů,  spolupráce při akcích zajišťovaných zřizovatelem.  http://mkuh.cz/

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

V roce 1998 byl založen klub ve Žďáře nad Sázavou, dnes klub Úsměv (součást celorepublikové organizace ARPZPD) z iniciativy rodičů, přátel a odborníků, pracující ve prospěch zdravotně postižených dětí, mládeže, jejich rodičů a všech, kteří mají zájem těmto dětem a rodinám pomáhat. Asociace je dobrovolné svépomocné občanské sdružení s právní subjektivitou, působící na území regionu Žďáru nad Sázavou.  http://www.asociacezr.cz/

 Elite gym Brno

 

Elite Gym Brno není jen obyčejná posilovna nebo fitness centrum. Vytváříme komunitu vystavěnou na principu dynamických a funkčních tréninků, zaměřených na celkovou fyzickou zdatnost. Nezáleží na tom, jak jste na tom s fyzičkou a jakou sportovní aktivitu preferujete. Patříme mezi jedny z prvních, kteří v Brně přišli s nabídkou tzv. cross-tréninkových lekcí. Kombinace kalisteniky, silových tréninků, vzpírání a gymnastiky přináší neuvěřitelnou variabilitu cvičení. V nových prostorách si můžete ještě více vychutnat náročnost cross-tréninkových lekcí nebo pilovat své vzpěračské dovednosti ve speciálních prostorách k tomu určených.

Wellness centrum Martiny Zábranské

http://www.wellnesscentrummz.cz/

 

Kalendář akcí

AEC v1.0.4

Novinky

V rámci projektu vyšla odborná publikace „Pohybové aktivity v dětské onkologii“

Kniha, která v rámci projektu Krtek v síti vyšla je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající … [Více...]

Jednodenní školení studentů Střední průmyslové školy chemické, Vranovská 65, Brno

Dne 20.2.2015 se uskutečnilo školení a seminář se studenty čtvrtého ročníku Stření průmyslové školy chemické … [Více...]

Jednodenní školení studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Merhautova 15, Brno

Dne 19.2.2015 se uskutečnilo školení studentů čtvrtých ročníků SZŠ A VOŠZ na Merhautově ulici v Brně. Tématem … [Více...]

Pobyt na Slovensku v Hruštíně – zimní tábor

V rámci končícího projektu "Krtek v síti" se uskutečnila poslední pobytová akce v Hruštíně (SR) v době od 2.2. … [Více...]

Dvoudenní školení Horná Mariková

Jedno z posledních dvoudenních školení projektu Krtek v síti se uskutečnilo ve dnech 14. - 16.1.2015 v Horné Marikové. … [Více...]